MENU
首页» 科研成果» 论文» 2014年 发表论文统计表

2014年 发表论文统计表

序号 论文题目 本单位作者 发表的期刊名称 期号 页码
1            De novo assembly of soybean wild relatives for pan-genome analysis of diversity and agronomic traits Ying-hui Li, Long-guo Jin, Yong Guo, Yi Sui, Shan-shan Zhang, Xue-hui Shi, Yan-fei Li, Hui-long Hong, Bing Tan, Jian Song, Zhang-xiong Liu, Li-juan Zhang, Rong-xia Guan, Ke-jing Wang, Ru-zhen Chang, Li-juan Qiu Nature Biotechnology 32(10) 1045-1052
2            STV11 encodes a sulphotransferase and confersdurable resistance to rice stripe virus.  Xiaoming Zheng,  Xin Zhang, Xiuping Guo, Chuanyin Wu, Jianmin Wan.  Nature Communications 5 4768
3            Days to heading 7, a major quantitative locus determining photoperiod sensitivity and regional adaptation in rice. Jin M, Zheng XM, Chen J, Ma J, Ma W, Wu C, Wan J PNAS 111(46) 16337-42.
4            mRNA and small RNA Transcriptomes Reveal Insights into Dynamic Homoeolog Regulation of Allopolyploid Heterosis in Nascent Hexaploid Wheat. Plant Cell, 2014, 26(5):1878-1900 Li A, Geng S, Wu JY, Yin L, Zhang R, Wu L, Mao L.  Plant Cell 26(5) 1878-1900
5            GLUTELIN PRECURSOR ACCUMULATION3encodes a regulator of post-Golgi vesicular traffic essential for vacuolar protein sorting in rice endosperm.  Ying Wang, Lu Gan, Weiwei Ma,  Xin Zhang, XiupingGuo, Fuqing Wu, Zhijun Cheng, Jiulin Wang, Cailin Lei, Qibing Lin, Chuanyin Wu, YiqunBao,Jianmin Wan Plant Cell   26(1) 410-425
6            Inhibition of the Arabidopsis Salt Overly Sensitive Pathway by 14-3-3 Proteins Jinfeng Zhao  Plant Cell 26 (3) 1166–1182
7            Dt2 Is a Gain-of-Function MADS-Domain Factor Gene That Specifies Semideterminacy in SoybeanC Yinghui Li, Lijuan Qiu Plant Cell 26(7) 2831-2842 
8            Producing more grain with lower environmental costs Ming Zhao,Weijian Zhang Nature 514 486-489
9            Identification of a novel salt tolerance gene in wild soybean by whole-genome sequencing Guihua Shao Nature Communications 5 4340
10        Differences in CH4 and N2O emissions between rice nurseries in Chinese major rice cropping areas.  Aixing  Deng, Weijian Zhang Atmospheric Environment 96 220-228
11         Genome-wide Identification, Classification, and Expression Analysis of Hsf Family in Soybean.  Pan-Song Li, Tai-Fei Yu, Guan-Hua He, Ming Chen, Lian-Cheng Li, Zhao-Shi Xu, You-Zhi Ma BMC Genomics 15(1) 1009
12        Comparative transcriptomic analyses revealed divergences of two agriculturally important aphid species Dahai Wang,  Lanqin Xia BMC Genomics 15 1023
13        Construction of a high-density genetic map based on large-scale markers developed by specific length amplified fragment sequencing (SLAF-seq) and its application to QTL analysis for isoflavone content in Glycine max. Li B, Tian L, Zhang J,  Han F, Yan S, Wang L, and Sun J BMC Genomics 15 1068
14        Comparative transcriptome sequencing of tolerant rice introgression line and its parents in response to drought stress. Fan Zhang, Fan Zhang, Wensheng Wang, Yongli Zhou, Binying Fu, Zhikang Li. BMC Genomics 15 1026
15        Development and characterization of highly polymorphic SSR (Simple Sequence Repeat) markers through genome-wide microsatellite variants analysis in Foxtail millet [Setaria italica (L.) P. Beauv.] Shuo Zhang, Chanjuan Tang, Jing Li, Lifang Yang, Lufeng Qie, Xingke Fan, Lin Li,Meicheng Zhao, Xiaotong Liu, Yang Chai, Xue Zhang, Hailong Wang, Yingtao Li, Wen Li, Hui Zhi, Guanqing Jia, Xianmin Diao BMC Genomics 15 78
16        Detecting SNPs underlying domestication-related Ying-Hui Li, Yan-Song Ma, Ru-Zhen Chang,Li-Juan Qiu BMC Plant Biology 14 251
 traits in soybean    
17        GmPRP2 promoter drives root-preferential expression in transgenic Arabidopsis and soybean hairy roots Li Chen, Bingjun Jiang, Cunxiang Wu, Sun Shi, Wensheng Hou, Tianfu Han BMC Plant Biology 14 245
18        Large-scale microsatellite development in grasspea (Lathyrus sativus L.), an orphan legume of the arid areas Tao Yang, Junye Jiang,  Xuelian Sun, Fang Wang, Jianping Guan and Xuxiao Zong BMC Plant Biology 14 65
19        Conserved CO-FT regulons contribute to the photoperiod flowering control in soybean Yong-Fu Fu, Xiaomei Zhang, Xu Wang BMC Plant Biology 14 9月22日
20        Genome-wide association for grain morphology in synthetic hexaploid wheats using digitalimaging analysis Awais Rasheed, Xianchun Xia,Zongwen Zhang,Zhonghu He  BMC Plant Biology 14 128
21        Homologous haplotypes, expression, genetic effects and geographic distribution of the wheat yield gene TaGW2. Lin Qin, Chenyang Hao, Jian Hou, Yuquan Wang, Tian Li, Lanfen Wang, Xueyong Zhang BMC Plant Biology  25(14) 107
22        Regional distribution of the protein and oil compositions of soybean cultivars in China Peiyou Qin, Wenwen Song,  Xiushi Yang ,  Shi Sun, Xianrong Zhou, Ruping Yang, Na Li, Wensheng Hou, Cunxiang Wu, Tianfu Han*, Ren Guixing Ren* Crop Science 54 1139-1146
23        Contributions of parental inbreds and ieterosis to morphology and yield of single-cross maize hybrids in China Yongxiang Li, Yu Li, Xinglin Ma, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang Crop Science 54 1—13
24        Overview and Application of QTL for Adult Plant Resistance to Leaf Rust and Powdery Mildew in Wheat Zhonghu He,Xinmin Chen,Xianchun Xia Crop Science 54 1907–1925
25        Evaluation of a Modified Hybrid-Maize Model Incorporating a Newly Developed Module of Plastic Film Mulching Peng Hou, Shaokun Li Crop Science 54 2796–2804 
26        Lodging-Related Stalk Characteristics of Maize Varieties in China since the 1950s Daling Ma, Ruizhi Xie, Xin Liu, Xingkui Niu, Peng Hou, Keru Wang, Shaokun Li Crop Science 54 2805-2814
27         Changes in the morphological traits of maize genotypes in Chinabetween the 1950s and 2000s D.L. Ma, R.Z. Xie, X.K. Niu, S.K. Li, H.L. Long, Y.E. Liu European Journal of Agronomy 58 pp1-10
28        Temporal and spatial variation in accumulated temperature requirements of maize Peng Hou, Yuee Liua, Ruizhi Xie, Bo Ming, Daling Ma, Shaokun Li, Xurong Mei Field Crops Research 158 55-64
29        Suppressive effect of extruded adzuki beans (vigna angularis) on hyperglycemia after sucrose loading in rats. Yang Yao, Guixing Ren Industrial Crops and Products 52  228-232
30         Effects of long-term fertilization on soil organic carbon content and aggregate composition under continuous maize cropping in Northeast China. Zhenwei Song,  Aixing Deng, Chengyan Zheng, Weijian Zhang Journal of Agricultural Science 13(7) 1477-1485
31        Meeting demands for increased cereal production in China Zhonghu He, Xianchun Xia Journal of Cereal Science 59 235-244
32        Wheat seed storage proteins: Advances in molecular genetics, diversity and breeding applications Awais Rasheed, Xianchun Xia, Zhonghu He Journal of Cereal Science 60 11月24日
33        Resistance of faba bean and pea germplasm to Callosobruchus chinensis (Coleoptera: Bruchidae) and its relationship with quality components Duan C X,Zhu Z D, Ren G X,Wang, X M,Li D D.  Journal of Economic Entomology 107(5) 1992-1999
34        TEF-7A, a transcript elongation factor gene, influences yield-related traits in bread wheat (Triticum aestivum L.) Jun Zheng, Hong Liu, Yuquan Wang, Lanfen Wang, Xiaoping Chang, Ruilian Jing,Chenyang Hao,  Xueyong Zhang Journal of Experimental Botany 65(18)   5351–5365
35         Impacts of Nighttime Warming on the Soil Nematode Community in a Winter Wheat Field of Yangtze Delta Plain, China. Zhenwei Song, Aixing Deng, Chengyan Zheng, Weijian Zhang Journal of Integrative Agriculture 13(7)  1477-1485.
36        A Dominant Locus, qBSC-1, Controls β Subunit Content of Seed Storage Protein in Soybean (Glycine max (L.) Merri.) Wang Jun, Liu Lin, Guo Yong, Wang Yong-hui, Zhang Le, Jin Long-guo, Guan Rong-xia,Liu Zhang-xiong, Wang Lin-lin, Chang Ru-zhen and Qiu Li-juan Journal of Integrative Agriculture 13(9) 1854-1864
37        Advanced Backcross QTL Analysis for the Whole Plant Growth Duration Salt Tolerance in Rice (Oryza sativa L.). Chai Lu, Zhang Jian, Pan Xiao-biao, Zhang Fan, Zheng Tian-qing, Zhao Xiu-qing, Wang Wen-sheng, Ali Jauhar, Xu Jian-long, Li Zhi-kang Journal of Integrative Agriculture 13 1461-1467
38        Allelic Variation in Loci for Adaptive Response and Its Effect on Agronomical Traits in Chinese Wheat (Triticum aestivum L.) Lifeng Gao, Pan Liu,  Yanchun Gu and  Jizeng Jia Journal of Integrative Agriculture 13(7) 1469-1476
39        Comparative analysis of gene expression profiling between resistant and susceptible varieties Infected with soybean cyst nematode race 4 in Glycine Max Li B, Sun J, Wang L, Zhao R, Wang L Journal of Integrative Agriculture 13(12) 1411-21
40        Phytochrome D is involved in red light-induced negative gravitropism in Arabidopsis thaliana. Li J, Hou P, Zheng X, Song M, Su L, Yang J Journal of Integrative Agriculture 13(8) 1634-1639
41         HapIII of TaSAP1-A1, a positively selected haplotype in wheat breeding.   Jianzhong Chang, Chenyang Hao, Xiaoping Chang, Xueyong Zhang, Ruilian Jing  Journal of Integrative Agriculture  13(7)  1462–1468
42        Effects of environmental temperature on the regeneration frequency of the immature embryos of wheat  Wang X M, Wang K, Li J R, Du L P, Li J R, Xu H J, Ye X G. Journal of Integrative Agriculture  13(4) 722-732.
43        Effects of Tillage Practices on Water Consumption, Water Use Efficiency and Grain Yield in Wheat Field Chengyan Zheng Journal of Integrative Agriculture   13(11) 2378-2388
44        Nighttime Warming Will Increase Winter Wheat Yield Through Improving Plant Development and Grain Growth in North China Chengyan Zheng,  Zhenwei Song, Aixing Deng, Weijian Zhang Journal of Plant Growth Regulation 33 397–407
45        Salicylic acid enhances resistant to Fusarium Oxysporum F.sp Phaseoli in common bean (Phaseolus vulgaris L.) Xue RF, Wu J, Wang LF,Wang XM,Zhu ZD, Wang SM Journal of Plant Growth Regulation 33 470-476
46        Partial suppression of l-galactono-1, 4-lactone dehydrogenase causes significant reduction in leaf water loss through decreasing stomatal aperture size in Arabidopsis Li Bin Journal of Plant Growth Regulation 72(2) 171-179
47        Reduced mitochondrial and ascorbate- glutathione activity after artificial ageing in soybean seed.  Xin X,Yin GK, Chen XL, Zhang JM, Lu XX. Journal of Plant Physiology 171 140–147
48        Fine mapping of a minor-effect QTL, DTH12, controllingheading date in rice by up-regulation of florigen genesunder long-day conditions. Zhengzheng Zhong,Linglong Liu,Guangwen Lu,,Xin Zhang, Zhijun Cheng,Jiulin Wang, Jianmin Wan Molecular Breeding 34 311-322
49        Fine mapping of brown planthopper (NilaparvatalugensSta°l) resistance gene Bph28(t) in rice (Oryza sativa L.) Jianmin Wan Molecular Breeding 33 909-918
50        TaGS-D1, an ortholog of rice OsGS3, is associated with grain Yingjun Zhang Jindong Liu Xianchun Xia Molecular Breeding 34 1097–1107
 weight and grain length in common wheat Zhonghu He   
51        Allelic variation of a soluble acid invertase gene (SAI-1) and development of a functional marker in sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Liu Yang, Nie Yuandong, Li Guiying Molecular Breeding 33 721–730
52        Cloning and characterization of a novel secretory root-expressed peroxidase gene from common bean (Phaseolus vulgaris L.) infected with Fusarium Oxysporum F.sp. Phaseoli. Xue RF, Wu J, Chen ML, Zhu ZD, Wang LF, Wang XM, Wang SM Molecular Breeding 34 855-870
53        Development of mapped simple sequence repeat markers from common bean (Phaseolus vulgaris L.) based on genome sequences of a Chinese landrace and diversity evaluation Chen ML, Wu J, Wang LF, Jia JZ, Wang SM Molecular Breeding 33 484-496
54        Characterization of the rich haplotypes of Viviparous-1A in Chinese wheats and development of a novel sequence tagged site marker for pre-harvest sprouting resistance L. Q. Xia Molecular Breeding 33 75-88 
55        A Novel Chloroplast-Localized PentatricopeptideRepeat Protein Involved in Splicing Affects ChloroplastDevelopment and Abiotic Stress Response in Rice. Fuqing Wu, Yueqin Heng, Yulong Ren, Jiulin Wang, Xiuping Guo, Xin Zhang, Zhijun Cheng,Jianmin Wan Molecular Plant 7 1329-1349
56        CONSTANS-LIKE 7 (COL7) is Involved in Phytochrome B (phyB) Mediated Light-Quality Regulation of Auxin Homeostasis Zhang, Z.Ji, R.Li, H.Zhao, T.Liu, J.Liu, B. Molecular Plant 7 1429–1440
57        A Soybean Acyl Carrier Protein, GmACP,Is Important for Root Nodule Symbiosis Jun Wang, Liuquan Qiu Molecular Plant-Microbe Interactions 27(5) 415–423
58        bHLH122 is important for drought and osmotic stress resistance in Arabidopsis and in the repression of ABA catabolism. Liu W, Tai H, Li S, Gao W, Xie C and Li WX New Phytologist 201(4) 1192-1204
59        DNA methylation pattern of Photoperiod-B1 is associated with photoperiod insensitivity in wheat(Triticum aestivum) Han Sun, Lifeng Gao, Guangyao Zhao, Wenping Zhang, Ronghua Zhou, and Jizeng Jia New Phytologist 204(3) 689-692
60        DWARF3 Participates in an SCF Complex and Associates with DWARF14 to Suppress Rice Shoot Branching Jinfeng Zhao,Jianmin Wan, Xueyong Li Plant and Cell Physiology  55(6) 1096-1109
61        Involvement of Arabidopsis Histone Acetyltransferase HAC Family Genes in the Ethylene Signaling Pathway.  Xu Jiang Plant and Cell Physiology 55(2)  426–435
62        Durable field resistance to wheat yellow mosaic virus in transgenic wheat containing the antisense virus polymerase gene Ming Chen1,Liying Sun,, Hongya Wu, Jiong Chen, Youzhi Ma,  Lipu Du,  Xingguo Ye, Liancheng Li,  Jianping Chen, andHuijun Xu Plant Biotechnology Journal 12  447–456
63        The ERF transcription factor TaERF3 promotes tolerance to salt and drought stresses in wheat. Wei Rong, Lin Qi, Xingguo Ye, Lipu Du, Zhiyong Xin, Zengyan Zhang Plant Biotechnology Journal 12(4) 468-79
64        The ARID-HMG DNA-binding protein AtHMGB15 is required for pollen tube growth in Arabidopsis thaliana. Xia C Plant Journal 79(5) 741-56
65        The SEPALLATA MADS-box Protein SLMBP21 Forms Protein Complexes with JOINTLESS and MACROCALYX as a Transcription Activator for Tomato Flower Abscission Zone Development.  Liu D, Wang D, Qin Z, Zhang D, Yin L, Wu L, Li A, Mao L. Plant Journal 77 284-296
66        The maize d2003, a novel allele of VP8, is required for maize internode elongation Lv H.K., Zheng J., Wang T.Y., Fu J.J,Zhang X.,  Shi Y.S., Wang G.Y Plant Molecular Biology 84 243–257
67        Deep transcriptome sequencing of rhizome and aerial-shoot in Sorghum propinquum Ting Zhang, Xiuqin Zhao, Wensheng Wang, Liyu Huang,  Binying Fu, Zhikang Li Plant Molecular Biology 84 315-327
68        Detecting quantitative resistance loci (QRL) associated with resistance to rice false smut (Ustilaginoidea virens) using introgression lines.  Yong-li Zhou, Fan Zhang, Xue-wen Xie, Shu Wang, Xiao-zhou Liu, Ling-hua Zhu, Jian-long Xu, Zhi-kang Li. Plant Pathology 63 365-372 
69        The wheat ERF transcription factor TaPIE1 mediates host-resistance to both the necrotrophic pathogen Rhizoctonia cerealis and freezing stresses Xiuliang Zhu, Lin Qi, Xin Liu,Huijun Xu, Xuening Wei, and Zengyan Zhang Plant Physiology 164(3) 1499–1514
70        Both PAR1 and PAR2 Promote Seedling Photomorphogenesis in Multiple Light Signaling Pathways. Yang J Plant Physiology 164 841–852
71        Activity Levels and Expression of Antioxidant Enzymesin theAscorbate–Glutathione Cycle in Artificially Aged Rice Seed Guangkun Yin, Xia Xin, Chao Song, Xiaoling Chen, Jinmei Zhang, ShuhuaWu, Ruifang Li, Xu Liu, Xinxiong Lu Plant Physiology and Biochemistry 80 1月9日
72        Global selection on sucrose synthase haplotypes during a century wheat breeding. Jian Hou, Qiyan Jiang, Chenyang Hao, Yuquan Wang, Hongna Zhang, Xueyong Zhang Plant Physiology. 164(4) 1918-1929
73        FLOURY ENDOSPERM6 encodes a CBM48 domain-containing protein involved in compound granule formation and starch synthesis in rice endosperm Zhang X, Guo X, Bao Y, Wan J Plant.Journal  77(6) 917-930
74        Overexpression of OsZHD1, a zinc finger homeodomain classhomeobox transcription factor, induces abaxially curledand drooping leaf in rice Jianmin Wan Planta 239 803-816
75        Characterization of a Wheat R2R3-MYB Transcription Factor Gene,TaMYB19, Involved in Enhanced Abiotic Stresses in Arabidopsis. Zhang L, Liu G, Zhao G, Xia C, Jia J, Liu X, Kong X. Plantand Cell Physiology 55(10) 1802-12
76        Genome-wide analysis of the MADS-box gene family in Brachypodium distachyon. Liu D, Li A, Mao L PLoS One 9 e84781
77         Climatic Warming Increases Winter Wheat Yield but Reduces Grain Nitrogen Concentration in East China.  Chengyan Zheng,  Aixing Deng, Zhenwei Song, Weijian Zhang PLoS ONE 9(4) e95108
78        A peroxisomal long-chain Acyl-CoA synthetase from glycine max involved in lipid degradation Lili Yu,  Bingjun Jiang, Xuegang Sun,  Tianfu Han, Wensheng Hou PLoS ONE  9(7)  e100144
79        Maturity group classification and maturity locus genotyping of early-maturing soybean varieties from high-latitude cold regions Hongchang Jia, Bingjun Jiang, Cunxiang Wu, Wensheng Hou, Shi Sun , Tianfu Han PLoS ONE  9(4) e94139
80        Exploring MicroRNA-Like Small RNAs in the Filamentous Fungus Fusarium oxysporum Qiyan Jiang;Xianjun Sun;Hui Zhang;Zheng Hu PLoS ONE 9 e104956
81        Novel miRNA and phasiRNA biogenesis networks in soybean roots from two sister lines that are resistant and susceptible to SCN race 4 Li YH, Qiu LJ PLoS ONE 9(10) e110051
82         Effects of favorable alleles for water-soluble carbohydrates at grain filling on grain weight under drought and heat stresses in wheat.  Bin Zhang, Weiyu Li, Xiaoping Chang, Runzhi Li, Ruilian Jing  PLoS ONE 9(7)  e102917
83        Cloning and characterization of TaPP2AbB"-α, a member of the PP2A regulatory subunit in wheat.   Dan Liu, Ang Li, Xinguo Mao, Ruilian Jing PLoS ONE 9(4) e94430 
84        Novel NAC transcription factor TaNAC67 confers enhanced multi-abiotic stress tolerances in Arabidopsis.  Xinguo Mao, Shuangshuang Chen, Ang Li, Chaochao Zhai, Ruilian Jing PLoS ONE 9(1) e84359
85        Characteristics and Expression Patterns of the Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) Gene Superfamily of Foxtail Millet (Setaria italica L.) Chen Zhu, Chen Ming, Xu Zhao-shi, Li Lian-cheng,  Ma You-zhi PLoS ONE 9(7) e101136
86        Genetic Rearrangements of Six Wheat–Agropyron cristatum 6P Addition Lines Revealed by Molecular Markers Haiming Han., Li Bai., Junji Su, Jinpeng Zhang, Liqiang Song, Ainong Gao, Xinming Yang, Xiuquan Li,Weihua Liu, Lihui Li PLoS ONE 9(3)  e91066
87        Identification of a Soybean MOTHER OF FT AND TFL1 Yong-Fu Fu, Xiaomei Zhang, Xu Wang PLoS ONE 9 (6) e99642
 Homolog Involved in Regulation of Seed Germination    
88        Mapping of Quantitative Trait Locus (QTLs) that Contribute to Germination and Early Seedling Drought Tolerance in the Interspecific Cross Setaria italica × Setaria viridis Lufeng Qie, Guanqing Jia , James Schnable ,  Yang Chai , Hui Zhi , Xianmin Diao  PLoS ONE 9(7) e101868
89        A Comprehensive Analysis of the Cupin Gene Family in Soybean (Glycine max) Lijuan Qiu PLoS ONE 9(10) e110092
90        Allelic combinations of soybean maturity loci E1, E2, E3 and E4 result in diversity of maturity and adaptation to different latitudes Bingjun Jiang, You fei Gao, Yanlei Yue,  Liming Ma, Sun Shi, Cunxiang Wu, Wensheng Hou, Tianfu Han  PLoS ONE 9(8)  e106042
91        Comparative Metabolite Profiling of Two Rice Genotypes with Contrasting Salt Stress Tolerance at the Seedling Stage Xiuqin Zhao., Wensheng Wang., Fan Zhang, Jianli Deng, Zhikang Li, Binying Fu PLoS ONE 9  e108020
92        Comparison of the rhizosphere bacterial communities of Zigongdongdou soybean and a high-Methionine transgenic line of this cultivar.  Shi Sun, Cunxiang Wu PLoS ONE 9(7) e103343
93        De Novo assembly of common bean transcriptome using short reads for the discovery of drought-responsive genes Wu J, Wang LF, Li L, Wang SM PLoS ONE 9(10)  e109262
94        Rapid development of microsatellite markers for Callosobruchus chinensis using Illumina paired-end sequencing Duan C X, Li D D, Sun S L, Wang X M, Zhu Z D PLoS ONE  9(5) e95458.
95        Transposable element rbg induces the differential expression of opaque-2 mutant gene in two maize o2 NILs derived from the same inbred line Yan Chen, Zhiqiang Zhou, Xinhai Li,Na Yan, Jianfeng Weng, Zhuanfang Hao, Degui Zhang, Mingshun Li, Shihuang Zhang PLoS ONE 9 e85159
96        Expression of Wheat High Molecular Weight Glutenin Subunit 1Bx Is Affected by Large Insertions and Deletions Located in the Upstream Flanking Sequences Yuke Geng, Chenyang Hao,  Xueyong Zhang, Tian Li PLoS ONE 9(8) e105363
97        Gene-Splitting Technology: A Novel Approach for the Containment of Transgene Flow in Nicotiana tabacum. Dun B-Q PLoS ONE 9(6) e99651
98         Digital publishing and China’s core scientific journals.  Weihong Cheng Scientometrics 98 11月22日
99        Differences in rice yield and CH4 and N2O emissions among mechanical planting methods with straw incorporation in Jianghuai area, China.  Aixing  Deng, Weijian Zhang Soil & Tillage Research 144 205-210
100     Mapping and validation of a dominant salt tolerance gene in the cultivated soybean (Glycine max) variety Tiefeng 8 Rongxia Guan, Jiangang Chen, Jinghan Jiang, Guangyu Liu, Ying Liu, Lei Tian, Lili Yu, Ruzhen Chang, Lijuan Qiu The Plant Journal 2(6) 358-365
101     Rice LTG1 is involved in adaptive growth and fitness underlow ambient temperature. Fu-Qing Wu, Xiao-Ming Zheng, MingnaJin, Zhijun Cheng, Xueyong Li, Jianmin Wan The Plant Journal 78  468-480
102     Rare allele of HvLox?1 associated with lipoxygenase activity in barley (Hordeum vulgare L.) Ganggang Guo, Dawa Dondup, Xingmiao Yuan, Jing Zhang Theoretical and Applied Genetics 127 2095–2103
103     Cloning of seed dormancy genes (TaSdr) associated with tolerance to pre?harvest sprouting in common wheat and development of a functional marker Yingjun Zhang, Xilei Miao,Xianchun Xia,Zhonghu He THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 127 855-866
104     Engineering plants for aphid-resistance: current status and future perspectives Xiudao Yu,Youzhi Ma,Genping Wang, Lanqin Xia Theoretical and Applied Genetics 127 2065-2083
105     Fine genetic characterization of elite maize germplasm using high?throughput SNP genotyping Yongxiang Li, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang, Yu Li Theoretical and Applied Genetics 127 621-631
106     Highly efficient genotyping of rice biparental population by GoldenGate assay based on parents resequencing. Tianqing Zheng,  Zhikang Li, JianLong Xu Theoretical and Applied Genetics 127 297-307
107     Genetic basis of grain yield heterosis in an “immortalized F2” maize population Guo, T.,J. Wang,  Theoretical and Applied Genetics 127 2149-2158
108     Genome-wide response to selection and genetic basis of cold tolerance in rice (Oryza sativa L.) Fan Zhang, Yong-Ming Gao, Zhi-Kang Li BMC Genetics 15 55
109     a-Glucosidase inhibitory activity of protein-rich extracts from extruded adzuki bean in diabetic KK-Ay mice Yang Yao, Xuzhen Cheng, Guixing Ren Food & Function 5 966-971
110     Fate of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside during wheat milling and Chinese steamed bread processing.  Huijie Zhanga, b, Bujun Wang Food Control 44  86-91
111     Transcript suppression of TaGW2 increased grain width and weight in bread wheat. Yantao Hong, Longfei Chen, Li-pu Du, Xingguo Ye, Lin qi, Zengyan Zhang Functional & Integrative Genomics 14(2) 341-349
112     ABI-like transcription factor gene TaABL1 from wheat improves multiple abiotic stress tolerances in transgenic plants Dong-Bei Xu &  You-Zhi Ma & Zhao-Shi Xu &   Lian-Cheng Li &  Ming Chen Functional & Integrative Genomics 14 717–730
113     Biparental Resequencing Coupled With SNP Genotyping of a Segregating Population Offers Insights Into the Landscape of Recombination and Fixed Genomic Regions in Elite Soybean Ying-hui Li, Yu-lin Liu, Zhang-xiong Liu, Bo Liu, Ru-zhen Chang, Li-juan Qiu G3:Genes-Genomes-Genetics 4(4) 553-560
114     Identification of active VQ motif-containing genes and the expression patterns under low nitrogen treatment in soybean LiJuan Qiu Gene 543(2) 237-243
115     Antioxidant and immunoregulatory activity of alkali-extractablepolysaccharides from North American ginseng Xiaona Yu, Xiushi Yang,  Lijun Wang, Guixing Ren International Journal of Biological Macromolecules 65 357-361
116     Isolation and Characterization of the Brassinosteroid Receptor Gene (GmBRI1) from Glycine max Miao Wang, Sun Shi, Cunxiang Wu, Tianfu Han International Journal of Molecular Science 15(3) 3871-3888 
117     ZmCIPK21, A Maize CBL-Interacting Kinase, Enhances Salt Stress Tolerance in Arabidopsis thaliana Chen X., Zhang F., Wang B., Zheng J. International Journal of Molecular Sciences 15 14819-14834
118     Antioxidant and immunoregulatory activity of polysaccharides Yang Yao, Zhenxing Shi, Guixing Ren International Journal of Molecular Sciences  15 19307-19318
 from quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)    
119     Functional Analyses of an E3 ligase Gene AIP2 from Wheat (Triticum aestivum L.) in Arabidopsis revealed its roles in seed germination and pre-harvest sprouting Dong-Yao Gao, Zhao-Shi Xu, Yi He, Yong-Wei Sun, You-Zhi Ma and Lan-Qin Xia Journal of Integrative  Plant Biology 56(5) 480-491 
120     Haplotype variation of Green Revolution gene Rht-D1 during sheat domestication and improvement Chihong Zhang, Lifeng Gao, Jiaqiang Sun, and Jizeng Jia   Journal of Integrative Plant Biology 56 774-780
121     Functional analyses of an E3 ligase gene AIP2 from wheat in Arabidopsis revealed its roles in seed germination and pre-harvest sprouting  Zhao-Shi Xu, Yi He,You-Zhi Ma and Lan-Qin Xia Journal of Integrative Plant Biology 56 480-491
122     Meta-analysis and candidate gene mining of low-phosphorus tolerance in maize Zhang H, Uddin MS, Zou C, Xie C, Xu Y and Li WX Journal of Integrative Plant Biology  56(3) 262-270
123     Molecular characterization and expression analysis of Triticum aestivum squamosa‐promoter binding protein‐box genes involved in ear development.  Zhang B, Liu X, Zhao G, Mao X, Li A, Jing R Journal of Integrative Plant Biology  56 571–581
124     Differences in soil organic carbon stocks and fraction distributions between rice paddies and upland cropping systems in China Weijian Zhang Journal of Soils and Sediments   14 89–98
125     DWARF3 participates in an SCF complex and associates with DWARF14 to suppress rice shoot branching. Zhao J, Wang T, Wang M, Liu Y,  Peng L, Wan J, Li X Plant Cell Physiology 55(6) 1096-109
126     Albino midrib 1, encoding a putative potassium efflux antiporter,affects chloroplast development and drought tolerance in rice. Mingna Jin, Fuqing Wu, Weiwei Ma, Yueqin Heng, Jiulin Wang, Xiuping Guo, Xin Zhang, Zhijun Cheng, Jianmin Wan Plant Cell Reports 33  1581-1594
127     Gene SGL, encoding a kinesin-like protein with transactivation activity,is involved in grain length and plant height in rice  Chen Z, Lei C, Wang J, Wan J Plant Cell Reports  33(2) 235-244
128     EF8 is involved in photoperiodic flowering pathwayand chlorophyll biogenesis in rice. Jianmin Wan Plant Cell Reports 33 2003–2014
129     Effective Resistance to Wheat Stripe Rust in a Region with High Disease Pressure X. C. Xia,Z. H. He Plant Disease 7 891
130     Overexpression of Folate Biosynthesis Genes in Rice (Oryza sativa L.) and Evaluation of Their Impact on Seed Folate Content. Dong W,Cheng ZJ,Lei CL,Wang XL,Wang JL,Wang J,Wu FQ,Zhang X,Guo XP,Zhai HQ,Wan JM. Plant Foods for Human Nutrition 69(4) 379-385
131     Mung bean decreases plasma cholesterol by up-regulation of CYP7A1 Yang Yao, Liu Hao, Zhenxing Shi, Lixia Wang, Xuzhen Cheng, Suhua Wang, Guixing Ren Plant Foods for Human Nutrition 69 134-136
132     Identification of quantitative trait loci underlying plant height and seed weight soybean Liu YL,Li YH,Liu ZX,Liu B,Zhang SS,Yan L,Chang RZ, and Qiu LJ Plant Genome 6(3) 1月11日
133     Genome-wide Analysis of C3H Zinc Finger Transcription Factor Family and Their Drought Responses in Aegilops tauschii An-Long Jiang, Zhao-Shi Xu, Guang-Yao Zhao, Xiao-Yu Cui, Ming Chen, Lian-Cheng Li, You-Zhi Ma Plant Molecular Biology Reporter  32 1241-1256
134     OsLOX2, a rice type ⅠLipoxygenase, confers opposite effects on seed germination and longevity, Jianmin Wan Transgenic Research.  23 643–655
135     Genome-wide meta-analysis of maize heterosis reveals the potential role of additive gene expression at pericentromeric loci Fu J BMC Plant Biology 14 88
136     Identification of candidate genes for drought tolerance by whole-genome resequencing in maize Yunbi Xu BMC Plant Biology 14 83
137     Contributions of parental inbreds and heterosis to morphology and yield of single-cross maize hybrids in China Xinglin Ma Crop Science 54 76-88
138     Lodging resistance  characteristics  of  high-yielding  rice  populations Chengyan Zheng Field Crops Research 161 64-74
139     Mixed linear model approach for mapping quantitative trait loci underlying crop seed traits Y Gao Heredity 113 224–232.
140     Alkali-Induced Changes in Functional Properties and in Vitro Digestibility of Wheat Starch: The Role of Surface Proteins and Lipids Yan Zhang,Zhonghu He JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 62 3636?3643
141     Arabidopsis pentatricopeptide repeat protein SOAR1 plays a critical role in abscisic acid signalling. Wu Fuqing Journal of Experimental Botany 65(18) 5317-30.
142     Salicylic acid enhances resistance to Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli in common beans (Phaseolus vulgaris L.) Wang X M, Zhu Z D Journal of Plant Growth Regulation 33(2) 470-476
143     Partial suppression of l-galactono-1, 4-lactone dehydrogenase causes significant reduction in leaf water loss through decreasing stomatal aperture size in Arabidopsis Li Bin Journal of Plant Growth Regulation 72(2) 171-179
144     Natural variation of TaGASR7-A1 affects grain length in common wheat under multiple cultivation conditions.  Ruilian Jing, Molecular Breeding 34(3) 937–947
145     Molecular mapping of leaf rust resistance gene LrFun in Romanian wheat line Fundulea 900 Xianchun Xia,Zhonghu He Molecular Breeding 33 931–937
146     Cloning and characterization of a novel secretory root expressed peroxidase gene from common bean (Phaseolus vulgaris L.) infected with Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli Zhu Z D, Wang X M Molecular Breeding 34(2) 855-870
147     Population genetics of Setaria viridis, a new model system Diao X, Zhi H Molecular Ecology 23(20) 4912-25
148     Role of physiological mechanisms and EPSPS gene expression in glyphosate resistance in wild soybeans (Glycine soja) Lijuan Qiu , Longguo Jin Pesticide Biochemistry and Physiology 109 6_11
149     Importance of the  rice TCD9 encoding  α-subunit of  chaperonin protein 6  (Cpn60α) for the chloroplast development during the early leaf stage Jianlong Xu Plant Science 162 172-179
150     A Soybean C2H2-Type Zinc Finger Gene GmZF1 Enhanced Cold Tolerance in Transgenic Arabidopsis. Guo-Hong Yu, Lin-Lin Jiang, Xue-Feng Ma, Zhao-Shi Xu, Meng-Meng Liu, Shu-Guang Shan, Xian-Guo Cheng PLoS ONE 2014,9(10) e109399
151     Genome-Wide Association Mapping for Seedling andAdult Plant Resistance to Stripe Rust in SyntheticHexaploid Wheat Awais Rasheed PlOS ONE 9(8) e105593
152     QTL mapping of adult?plant resistance to leaf rust in a RILpopulation derived from a cross of wheat cultivars Shanghai3/Catbird and Naxos Xianchun Xia,Zhonghu He THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 127 1873–1883
153     Legume Crops Phylogeny and Genetic Diversity for Science and Breeding Ying H.Li, Li X. Wang,Yong Guo, Li J.Qiu Critical Reviews in Plant Sciences 34(1-3) 43-104
154     alpha-Glucosidase inhibitory activity of protein-rich extracts from extruded adzuki bean in diabetic KK-Ay mice Yao, Y. Cheng, X. Ren, G. Food Function 5 (5) 966-971
155     Hypocholesterolemic activity of buckwheat flour is mediated by increasing sterol excretion and down-regulation of intestinal NPC1L1 and ACAT2 Guixing Ren Journal of Functional Foods 6 311-318
156     Genetic analysis of biomass and photosynthetic parameters in wheat grown in different light intensities.  Ruilian Jing, Journal Integrative Plant Biology 56 594–604.
157     The rice OsV4 encoding a novel pentatricopeptide repeat protein is required for chloroplast development during the early leaf stage under cold stress Jianlong Xu Journal of Integrative Plant Biology 56 400-410
158     DWARF3 participates in an SCF complex and associates with DWARF14 to suppress rice shoot branching. Zhao J, Wang T, Wang M, Liu Y,  Peng L, Wan J, Li X Plant Cell Physiology 55(6) 1096-109
159     The rice OsDG2 encoding a glycine-rich protein is involved in the regulation of chloroplast development during early seedling stage Jianlong Xu Plant Cell Reports 33 33-744
160     Mung bean decreases plasma cholesterol by up-regulation of CYP7A1 Yao, Y. Hao, L. Shi, Z.Wang, L.Cheng, X.Wang, S.Ren, G. Plant Foods Human  Nutrition 69 (2) 134-136
161     The PpLTP1 Primary Allergen Gene is Highly Conserved in Peach and Has Small Variations in Other Prunus Species Ying-hui Li Plant Molecular Biology Reporter 32 652–663
162     miR172 Regulates Soybean Nodulation  Molecular Plant Microbe Interactions 26(12) 1371-1377
163     Microsatellite markers reveal genetic diversity of wild soybean in different habitats and implications for conservation strategies (Glycine soja) in China  Conservation Genetics 15 605-618
164     Anti-inflammatory activity of saponins from quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds in  Journal of Food Science 79 1018-1023
 lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 macrophages cells    
165     Genome-wide association study of resistance to rough dwarf disease in maize  European Journal of Plant Pathology 139 205-216
166     Simple sequence repeat markers reveal multiple loci governing grain-size variations in a japonica rice (Oryza sativa L.) mutant induced by cosmic radiation during space  Euphytica  196 225–236
167     Inheritance and genetic mapping of a gene for seedling resistance to powdery mildew in wheat line X3986-2  Euphytica 2014200 149-157
168     Characterization of Phytophthora resistance in soybean cultivars/lines bred in Henan province  Euphytica 196 375-384
169     Characterization of DFR allelic variations and their associations with pre-harvest sprouting resistance in a set of red-grained Chinese wheat germplasm  Euphytica 195 197-207
170     Identification of QTLs for seedling vigor in winter wheat  Euphytica 198 199–209
171     Isoflavone content of soybean cultivars from maturity group 0 to VI grown in northern and southern China  Journal of the American Oil Chemists' Society 91 1019-1028
172     Optimization of droplet-vitrification protocol for carnation genotypes and ultra-structural studies on shoot tips during cryopreservation  Acta Physiologiae Plantarum 36 3189-3198 
173     Domestication and association analysis of Hd1 in Chinese mini-core collections of rice  Genetic Resources and Crop Evolution 61(1) 121-142
174     Synchronous evidence from both phenotypic and molecular signatures for the natural occurrence of sympatric hybridization between cultivated soybean (Glycine max) and its wild progenitor (G. soja)  Genetic Resources and Crop Evolution 61 235-246
175     Using Fourier transform near infrared spectroscopy to estimate the nutritional valuein whole and milled naked oats  Journal of Near Infrared Spectroscopy 22 93-101
176     Semidwarf gene sdk has pleiotropic effects on rice (Oryza sativa L.) plant architecture   Plant Breeding 133  335–340
177     Maize ZmRAV1 contributes to salt and osmotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis  Journal of Plant Biology 57 28-42 
178     Drought-tolerance QTLs commonly detected in two sets of reciprocal introgression lines in rice  Crop & Pasture Science 65 171-184
179     Isolation and detection of differential genes in hot pepper(Capsicum annuum L.) after space flight using AFLP markers  ?Biochemical Systematics and Ecology    57 27-32
180     The possible origin of thick stem in Chinese wild soybean (Glycine soja)  plant systematics and evolution 300 1079-1087
181     Genetic differentiation in relation to seed weights in wild soybean species (Glycine soja Sieb. & Zucc.)  plant systematics and evolution 300 1729-1739
182     Effects of Wheat Starch Granule Size Distribution on Qualities  Cereal Chemistry 91(6) 623-630
 of Chinese Steamed Bread and Raw White Noodles    
183     Identification of quantitative trait loci  Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 12(S1) S104–S108
 associated with soybean seed protein    
 content using two populations derived    
 from crosses between Glycine max and    
 Glycine soja    
184     Genome-wide gene expression analysis in a dwarf soybean mutant   Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization 12(S1)  S70–S73 
185     P chromosomes involved in intergenomic rearrangements of Kengyilia thoroldiana affected by the environment  Journal of Genetics 93(1) 199-202
186     Production and identification of haploid dwarf male sterile wheat plants induced by corn inducer  Botanical Studies 55 26
187     Cloning and characterization of Ku70 and Ku80 homologues involved in DNA repair process in wheat (Triticum aestivum L.)  Plant Genetic Resources:Characterization and Utilization 12(S1) S99-S103
188     ICP-MS测定谷物中砷镉的不确定度评定  中国食品学报(EI) 14(5) 180-185
189     Legume Crops Phylogeny and Genetic Diversity for Science and Breeding  Critical Reviews in Plant Sciences  43-104
190     Legume Crops Phylogeny and Genetic Diversity for Science and Breeding  Critical Reviews in Plant Sciences  43-104
191     DWARF3 participates in an SCF complex and associates with DWARF14 to suppress rice shoot branching.  Plant Cell Physiology  1096-109
192     Genetic analysis of biomass and photosynthetic parameters in wheat grown in different light intensities.   Journal Integrative Plant Biology      594–604.
193     The rice OsV4 encoding a novel pentatricopeptide repeat protein is required for chloroplast development during the early leaf stage under cold stress  Journal of Integrative Plant Biology  400-410
194     The rice OsDG2 encoding a glycine-rich protein is involved in the regulation of chloroplast development during early seedling stage  Plant Cell Reports  33-744
195     alpha-Glucosidase inhibitory activity of protein-rich extracts from extruded adzuki bean in diabetic KK-Ay mice  Food Function  966-971
196     Mung bean decreases plasma cholesterol by up-regulation of CYP7A1  Plant Foods Human  Nutrition  134-136
197     The PpLTP1 Primary Allergen Gene is Highly Conserved in Peach and Has Small Variations in Other Prunus Species  Plant Molecular Biology Reporter  652–663
198     Development of molecular markers closely linked to the stripe rust resistance gene YrC591 for marker-assisted selection  Euphytica  317-323
199     Optimization of droplet-vitrification protocol for carnation genotypes and ultra-structural studies on shoot tips during cryopreservation  Acta Physiologiae Plantarum  3189-3198 
200     Analysis of promoters of microRNAs from a Glycine max degradome library  Journal of Zhejiang University SCIENCE B  125-132
201     Molecular characterization of high molecular weight glutenin allele Glu-B1h encoding 1Bx14+1By15 subunits in bread wheat (Triticum aestivum L.).  Crop and Pasture Science  215-226
202     Differential Expression Patterns and a Novel Interaction Factor of Damaged DNA Binding Protein 1A (DDB1A) and DDB1B in Arabidopsis thaliana.  Journal of Plant Biology   239–244
203     Yield and yield components of hybrid rice as influenced by nitrogen fertilization at different eco-site  Journal of Plant Nutrition  244-258
204   聚糠萘水剂对不同积温带玉米花后叶片氮同化的影响  生态学报  2938-2947
205   一种基于核酸外切酶Ⅲ的PCR 产物克隆方法  生物工程学报  1266?1273
206   小麦tae-MIR156前体基因的克隆及其靶基因TaSPL17多态性分析  遗传  592–602
207   夜间增温对江苏不同年代水稻主栽品种生育期和产量的影响.  应用生态学报   1349-1356
208   我国玉米穗腐病致病镰孢种群及禾谷镰孢复合种的鉴定  植物保护学报  589-596
209   一种小麦叶片气孔保卫细胞观察样品的制备方法  植物学报  120–126
210   水稻穗顶部退化基因PAA2的精细定位  植物遗传资源学报  1023-1027
211   水稻垩白性状遗传育种研究进展  植物遗传资源学报  992-998
212   水稻半矮化多分蘖突变体f2-132的表型分析和基因定位  植物遗传资源学报  165-170
213   簇毛麦NBS类R基因相关序列的分子标记开发及其染色体定位  植物遗传资源学报  568-575
214   小麦泛素结合酶TaE2的表达分析及蛋白互作  植物遗传资源学报  144-149
215   菜豆ANK基因家族鉴定及ANK25的表达模式分析  植物遗传资源学报  1--9
216   麦体细胞无性系变异体AS34株高构成和育种潜力探讨  植物遗传资源学报  178-183
217   基因枪转化小麦主要影响因素细述  植物遗传资源学报  850-858
218   三个方便实用的植物表达载体构建与验证  植物遗传资源学报  1327-1333
219   小麦盐胁迫相关基因TabHLH 13的克隆与分析  植物遗传资源学报  1006-1011
220   小麦矮秆圆粒突变体的鉴定与分析  植物遗传资源学报  160-164
221   一个玉米旱敏感突变体的遗传分析与基因定位  植物遗传资源学报  615-619
222   大豆子粒发育过程中异黄酮合成相关酶基因的表达模式与异黄酮积累的相关分析  植物遗传资源学报  1295-1304
223   大豆微核心种质蛋白质及脂肪含量的遗传变异  植物遗传资源学报  405-410
224   不同小麦基因型对γ射线辐照敏感性的分子解析  植物遗传资源学报  1342-1347
225   山东省苍耳资源的种子性状及ISSR多样性遗传多样性分析  植物遗传资源学报  662-667
226   宁夏不同年代水稻品种的遗传多样性比较  植物遗传资源学报  457-464
227   江西省早稻品种抽穗杨花期耐热性鉴定评价研究  植物遗传资源学报  919-925
228   菊芋耐性胁迫及种质保存研究进展  植物遗传资源学报  999-1005
229   作物种质资源品质性状鉴定评价现状与展望  植物遗传资源学报  215-221
230   藜麦在张家口地区试种的表现与评价  植物遗传资源学报  222-227
231   豌豆品质性状近红外模型建立及区域差异分析  植物遗传资源学报  779-787,801
232   PEG-6000胁迫下裸燕麦萌发期抗旱性鉴定与评价  植物遗传资源学报  1188-1195
233   裸燕麦子粒性状的QTL分析  植物遗传资源学报  1034-1039
234   中国饭豆种质资源遗传多样性及核心种质构建  植物遗传资源学报  242?247
235   绿豆种质资源芽期抗旱性鉴定  植物遗传资源学报  498-503
236   水杨酸诱导普通菜豆镰孢菌枯萎病抗病性的研究  植物遗传资源学报  1138-1143
237   小豆种质资源农艺性状综合鉴定与评价  植物遗传资源学报  1209?1215
238   加拿大豌豆品种(系)抗白粉病表型和基因型鉴定  植物遗传资源学报  1028- 1033
239   大豆倒伏性相关QTL 的整合及Overview 分析  植物遗传资源学报  137-143
240   生态环境与施氮量协同对小麦籽粒微量元素含量的影响,植物营养与肥料学  植物营养与肥料学报  885-895
241   水稻规模化转基因技术体系构建与应用  中国农业科学  4141-4154
242   小麦盐胁迫响应基因TaSRP的克隆及功能鉴定  中国农业科学  2292-2299
243   小麦蛋白激酶TaMAPK2互作蛋白的筛选与验证  中国农业科学  2494-2503
244   大豆(Glycine max)GmDREB5 互作蛋白GmUBC13 的特性及功能  中国农业科学  3534-3544
245   拟南芥液泡分拣蛋白AtVPS25调控植物生长素响应的功能分析  中国农业科学  3501-3512
246   参与农杆菌侵染及T-DNA转运过程植物蛋白的研究进展和思考  中国农业科学  2504-2518
247   小麦规模化转基因技术体系构建及其应用  中国农业科学  4155-4171
248   小麦TaSnRK2.10的多态性及与农艺性状的关联.  中国农业科学  1865–1877
249   玉米规模化转基因技术体系构建及其应用  中国农业科学  4172-4182
250   大豆规模化转基因技术体系的构建及其应用  中国农业科学  4198-4210
251   小麦骨干亲本京411及衍生品种苗期根部性状的遗传  中国农业科学  2916-2926
252   植物安全转基因技术研究现状与展望  中国农业科学  823-843
253   裸燕麦萌发期耐盐性综合评价与耐盐种质筛选  中国农业科学  2038-2046
254   裸燕麦SSR标记连锁群图谱的构建及β-葡聚糖含量QTL的定位   中国农业科学  1208-1215
255   绿豆高密度分子遗传图谱的构建  中国农业科学  2088-2098
256   特异玉米种质四路糯的穗行数遗传解析  中国农业科学  1256-1264
257   灰葡萄孢蚕豆分离物的遗传多样性  中国农业科学  2335-2347
258   大豆耐盐相关基因GmNcl1的序列单倍型及表达分析  中国农业科学  411-421
259   不同耕作措施对成都平原稻麦轮作区土壤蓄水抗蚀性及产量的影响  中国水稻科学  199-205
260   不同地域和寄主来源的核盘菌遗传多样性分析  中国油料作物学报  244-249
261   大豆CONSTANS同源基因的克隆及表达分析  中国油料作物学报  142-149
262   大豆再生相关基因GmWUS的克隆及表达分析  中国油料作物学报  731-738
263   Amy6-4 基因遗传多样性及其与α-淀粉酶活性的关联分析  作物学报  205-213
264   水稻黑条矮缩病抗性评价方法及抗性资源筛选  作物学报  1521-1530
265   水稻类树状突变体s2-21 的遗传分析与精细定位  作物学报  1711-1716
266   转AcAMP-sn 基因抗全蚀病小麦新种质的创制与鉴定  作物学报  22-28
267   谷子F-box家族基因的鉴定、分类及干旱响应  作物学报  1585-1594
268   拟南芥H+-焦磷酸化酶AVP1 互作小GTP 结合蛋白AtRAB 的特性鉴定与功能分析  作物学报  1756-1766
269   用核基质结合区(SAR)序列提高小麦最小表达框转基因表达的稳定性.  作物学报  63?71
270   不同结荚习性大豆品种顶端花序发育过程的形态解剖学特征  作物学报  1117-1124
271   提高南繁条件下大豆杂交成功率的方法  作物学报  1296-1303
272   大豆脂肪酸主要组分含量QTL定位  作物学报  1595-1603
273   黄淮冬麦区小麦品种植酸含量与植酸酶活性聚类分析  作物学报  329?336
274   小麦阿拉伯木聚糖含量的QTL分析及其与品质性状的关系  作物学报  1695-1701
275   小麦慢白粉病QTL对条锈病和叶锈病的兼抗性  作物学报  1157-1564
276   普通红粒小麦Tamyb10单倍型检测及其与穗发芽抗性的关联分析  作物学报  984-993 
277   碱处理对甜高粱秸秆渣组成结构及酶解糖化效果的影响  作物学报  1604-1611
278   玉米穗行数全基因组关联分析  作物学报  1月6日
279   条带深松对不同密度玉米群体根系空间分布的调节效应  作物学报  2136-2148
280   中国不同年代玉米亲本自交系的灌浆特性与氮素运转  作物学报  1984-1992
281   苗带深松条件下秸秆覆盖对春玉米土壤水温及产量的影响  作物学报  1787-1796
282   施氮量与地膜覆盖对长江中游春玉米产量性能与氮肥利用效率的影响  作物学报  1081-1092
283   豫谷1号和青狗尾草RIL 群体根系变异和垂直分布  作物学报  1717-1724
284   中国绿豆核心种质资源在不同环境下的表型变异及生态适应性评价  作物学报  739?744
285   普通菜豆抗旱生理特性  作物学报  702-710
286   普通菜豆基因组SSR标记开发及在豇豆和小豆中的通用性分析  作物学报  924-933
287   小豆遗传差异、群体结构和连锁不平衡水平的SSR分析  作物学报  788?797
288   国内外蚕豆核心种质SSR遗传多样性对比及微核心种质构建  作物学报  1311-1319
289   小麦品种汶农14抗白粉病基因的染色体定位  作物学报  798-804
290   Differential microRNA expression between shoots and rhizomes in Oryza longistaminata using high-throughput RNA sequencing.   The Crop Journal   102-109
291   Identification and characterization of a novel receptor-like kinase gene TaWAK5 in wheat  The Crop Journal  255-344
292   SSR genetic linkage map construction of pea (Pisum sativum L.) based on Chinese native varieties  The Crop Journal  170-174
293   Establishment of the integrated applied core collection and its comparison with mini core collection in soybean (Glycine max)  The Crop Journal  38-45
294   Evaluation of maize inbred lines currently used in Chinese breeding programs for resistance to six foliar diseases  The Crop Journal  213-222
295   Induced defense responses in rice plants against small brown planthopper infestation  The Crop Journal  55-62
296    Phenotypic analysis and molecular characterization of an allelic mutant of the D61 gene in rice  The Crop Journal  175-182
297   Identification of QTL for adult-plant resistance to powdery mildew in Chinese wheat landrace Pingyuan 50  The Crop Journal  308-314
298   Genetic characterization and linkage disequilibrium mapping of resistance to gray leaf spot in maize (Zea mays L.)  The Crop Journal  132-143
299   Overexpression of GmDREB1 improves salt tolerance intransgenic wheat and leaf protein response to high salinity.  The Crop Journal  120-131
300   Identification and characterization of a novel receptor-like kinase gene TaWAK5 in wheat  The Crop Journal  255-344
301   Identification of QTL for adult-plant resistance to powdery mildew in Chinese wheat landrace Pingyuan 50  The Crop Journal  308-314
302   Genetic characterization and linkage disequilibrium mapping of resistance to gray leaf spot in maize (Zea mays L.)  The Crop Journal  132-143
303   Overexpression of GmDREB1 improves salt tolerance intransgenic wheat and leaf protein response to high salinity.  The crop journal  120-131
304   SSR genetic linkage map construction of pea (Pisum sativum L.) based on Chinese native varieties  The Crop Journal  170-174
305   Establishment of the integrated applied core collection and its comparison with mini core collection in soybean (Glycine max)  The Crop Journal  38-45
306   Evaluation of maize inbred lines currently used in Chinese breeding programs for resistance to six foliar diseases  The Crop Journal  213-222
307   Induced defense responses in rice plants against small brown planthopper infestation  The Crop Journal  55-62
308   Effect of subsoil tillage depth on nutrient accumulation root distribution, and grain yield in spring maize   The Crop Journal  297-307
309   Development of highly glyphosate-tolerant tobacco by coexpression of glyphosate acetyltransferase gat and EPSPS G2-aroA genes  The Crop Journal  164-169
310   Three photosynthetic patterns characterized by cluster analysis of gas exchange data in two rice populations  The Crop Journal  22-27
311   Identification of SNP in barley (Hordeum vulgare L.) by deep sequencing of six RRLs  The Crop Journal  419-425
312   Differential microRNA expression between shoots and rhizomes in Oryza longistaminata using high-throughput RNA sequencing.  The Crop Journal  102-109
313   水杨酸诱导普通菜豆镰孢菌枯萎病抗病性的研究    1138- 1143
314   甘肃玉米穗腐病样品中轮枝镰孢菌的分离鉴定及生物学特性    17-25
315   全全天增温对不同年代冬小麦品种生长发育及产量的影响    1357-1365
316   基于叶绿体DNA分析的辽宁省梨属种质遗传多样性研究    1307-1316
317   Optimal yield-related attributes of irrigated rice for high yield potential based on path analysis and stability analysis    235-243
318   基于SCI-EXPANDED的世界大豆研究动态分析     232-248
319   大豆种子在不同气候区室温贮藏的适宜含水量与寿命关系研究    685-690
320   大豆种子在不同气候区室温贮藏的适宜含水量与寿命关系研究    685-690
321   独脚金内酯途径相关基因的研究进展    603-609
322   运用CRISPR/Cas 系统对植物基因组进行定点编辑    1059-1066
323   甜高粱可溶性酸性转化酶基因(SAI-1) cDNA 全长克隆及表达分析    262-269
324   两个水稻细卷叶等位突变体的基因定位    7月13日
325   TILLING 技术的发展及其在不同植物中的应用    0224 -0233
326   小麦矮秆突变体DC20 赤霉素合成及信号转导途径关键基因表达分析    0208 - 0216
327   10个玉米群体改良杂交种吉单261的育种利用分析    765-771
328    拔节至开花期控水对冬小麦氮素吸收运转的影响    1478-1483
329   神舟十号飞船搭载对小麦品种济麦22的生物效应研究    325-330
330   小麦籽粒性状的QTL定位    1029-1035
331   返青至孕穗期控水对冬小麦氮素吸收与转运的影响    662-667
332   土壤相对含水量对冬小麦氮素积累、蛋白质组成和加工品质的影响    1245-1252
333   氮肥运筹对不同筋型小麦产量和品质的影响    1559-1565
334   水稻品种‘N22’强休眠性QTL qSd-1 的遗传解析    1--6
335   2014年冬小麦苗情分析及早春管理技术    40-42
336   小麦中后期管理技术    40-42
337   小麦结实小穗数QTL分析    5?8
338   拟南芥5-烯醇式丙酮酰-莽草酸-3-磷酸合成酶基因(EPSPS)的定点突变及抗草甘膦转基因拟南芥获得    397-405
339   一种新的植物miRNA 体内下调表达系统    65-71
340   谷物中DON、ZEA 毒素的净化、检测、 毒性与生物脱毒技术的研究    1323-1330
341   高粱中酚类物质及其功能活性的研究进展    1590-1595
342   西洋参多糖的超滤分离及其免疫增强活性研究    49-52,57
343   西洋参多糖的研究进展    301-305
344   非生物胁迫处理对植物离体组织培养再生效果影响     97-103
345   基于元分析的抗玉米灰斑病QTL比较定位    56-61
346   双重化控对春玉米不同密度群体冠层结构的影响    51-58
347   产量15 000 kg/hm2以上品种籽粒灌浆特征分析      88-93
348   豌豆资源抗镰孢根腐病鉴定    162-164
349   中国科协科技期刊数字出版及传播力建设    715–724
350   液化法酿造燕麦黄酒工艺条件优化    37-74
351   大豆分子育种的新进展     8-13
352   水稻抗稻瘟病单基因鉴别体系研究的概况与展望    5--8
353   做好小麦品种区域试验工作的体会    70-72
354   黄淮海夏玉米子粒机械收获研究初报    76-79
355   播期对新疆高产(≥15000 kg/hm2)春玉米生长发育及产量的影响    80-83
356   氮磷钾肥对不同筋型冬小麦产量加工品质及茎秆维管束的影响    116-119
357   豌豆种质资源抗绿豆象鉴定    43-47
358   Cloning and function analysis of plasma membrane intrinsic protein gene, GmPIP in soybean(Glycine max L. Merr)    738-746
359   Involvement of Arabidopsis HAC family genes in pleiotropic developmental processes.     1–3
360   Connecting Rice Germplasm to Plant Breeding: backcrossing for Allele Mining and Recurrent Selection for Allele Pyramiding Through Molecular Marker Technology    110-117
361   Initiation of Setaria as a model plant    16-20
362   Technical demand priorities for sustainable development of soybean production in China: An analysis of on-site survey    411-421
363   豌豆资源抗镰孢根腐病鉴定    162-164
364   盐胁迫下杂交水稻种子发芽特性及耐盐性评价    75-79
365   构建黍稷分子遗传图谱引物的筛选    32-38


TOP